Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni – Chatbox Canlı Sohbet


Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Oto” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni, www.borusanoto.com internet sitesinde (“Site”) yer alan Chatbox canlı sohbet kanalı aracılığı ile yürüttüğümüz faaliyetlerimizde veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • • İletişim süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • • Öneri, talep ve şikayetlerin alınması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • • Şirketimizle yapacağınız canlı sohbet görüşmeleri sırasında, yetkili satıcılarımızı/servislerimizi ilgilendiren bir talebinizin olması halinde, talebinizin ilgili yetkili satıcıya/servise yönlendirilmesi,
 • • Sunulan hizmetlere ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • • Canlı sohbet iletişim süreçlerinin incelenmesi ve denetlenmesi,
 • • Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • • Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi

2. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri (örneğin, bize ilettiğiniz talepler, randevu bilgileriniz), işlem güvenliği bilgileri ve hukuki işlem bilgileriniz ile görüşme kayıtlarınızı işliyoruz.

3. Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, yetkili satıcı ve servislerimiz, grup şirketlerimiz, yetkili kurum ve kuruluşlar ve tedarikçiler ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.


4. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz

Site’deki chatbox canlı sohbet kanalı üzerinden kişisel verilerinizi, otomatik veya kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

5. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.


Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.
Borusan Oto Online Butik ve Aksesuar

Yakında Sizlerle

Hizmet verdiğimiz tüm markalarımızın butik ve aksesuar ürünlerini inceleyip satın alabileceğiniz Borusan Oto Online Butik ve Aksesuar platformumuz çok yakında sizlerle!

Borusan Oto E-Bülteni

Borusan Oto’dan ve temsil ettiğimiz markalardan en son gelişmeleri, heyecan verici yenilikleri ve özel fırsatları paylaştığımız aylık Borusan Oto E-bülten’ini keyifle okumak için formu doldurarak üye olabilirsiniz.


Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatma metnini buradan inceleyebilirsiniz.